home restaurant & bar, soukenická 25, praha 1, (+420) 224 898 300